Tên gọi các giai đoạn Thiết kế trong một dự án xây dựng công trình theo Luật Xây dựng của Việt Nam 2014 và đối chiếu với một số tài liệu nước ngoài (Cập nhật Luật Xây dựng sửa đổi Luật 62/2020/QH14)

Hiện nay, trong quá trình làm việc với các nhà đầu tư và chủ đầu tư nước ngoài họ thường sử dụng một số hồ sơ thiết kế theo mẫu tiêu chuẩn có sẵn của mình. Để sử dụng cho việc làm các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng cũng như cung cấp hồ sơ mời đấu thầu, các tài liệu này đã được dịch sang tiếng Việt.

Do có sự khác nhau về hệ thống văn bản pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật giữa các nước với các tài liệu trong nước nói chung cũng như các khái niệm về thiết kế, sự phân chia các giai đoạn trong một dự án nói riêng nên đôi khi không có những định nghĩa hay khái niệm tương đương để dịch sang tiếng Việt cho những tài liệu này.

Vì vậy, khi xem xét và chuyển dịch, chúng ta cần tìm hiểu không chỉ hệ thống văn bản của Việt Nam mà cũng cần tìm hiểu thêm xem cách phân chia các giai đoạn dự án xây dựng và các công việc tư vấn xây dựng, tư vấn thiết kế liên quan ở bên ngoài như thế nào để đối chiếu, so sánh nhằm tìm ra các cách phù hợp nhất và để bản dịch đọc dễ hiểu và sát nhất có thể.

Bài viết này tìm hiểu và so sánh một số nội dung như nêu trên.

Căn cứ lấy làm so sánh đối chiếu là phần định nghĩa trong Luật Xây dựng của Việt Nam, tài liệu tham khảo từ FIDIC, tài liệu tham khảo từ ASCE và một số hồ sơ tài liệu tham khảo khác trong quá trình thực hiện công việc.

Theo Luật Xây dựng 2014 của Việt Nam, trong công trình xây dựng, có thể có 4 loại Thiết kế xây dựng khác nhau:

1) Thiết kế Sơ bộ (Preliminary Design)2) Thiết kế Cơ sở (Basic Design)3) Thiết kế Kỹ thuật (Technical Design)4) Thiết kế Bản vẽ thi công (Construction Drawing Design)

Cập nhật Luật Xây dựng sửa đổi 62/2020/QH14. (Điều 78. Quy định chung về thiết kế xây dựng) Thiết kế xây dựng ngoài các loại trên bổ sung thêm hai nội dung khác là :

1) Thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front – End Engineering Design, thiết kế FEED)2) Các thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế ?

Theo tài liệu hướng dẫn về Định nghĩa các dịch vụ của FIDIC, có thể có loại Thiết kế như sau:

1) Schematic Design2) Design Development3) Detailed Design or Working Drawings Design

Theo tài liệu Chất lượng công trình xây dựng của ASCE, có thể có các loại Thiết kế như sau:

1) Conceptual Design2) Preliminary Design3) Final Design

Như vậy, có thể thấy rõ sự khác nhau trong cách gọi các giai đoạn thiết kế. Ở đây chúng ta không đi sâu vào tìm hiểu từng giai đoạn thiết kế làm những gì vì khá phức tạp mà chỉ có thể so sánh và lựa chọn sắp xếp sao cho phù hợp.

Luật Xây dựng Việt Nam 2014The Construction Law 2014FIDICASCESchematic DesignConceptual designDesign DevelopmentPreliminary DesignDetailed Design or Working Drawings DesignFinal Design

Lưu ý: đối với Thiết kế bản vẽ thi công, việc thực hiện có thể do đơn vị Tư vấn Thiết kế thực hiện hoặc do Nhà thầu thực hiện đặc biệt đối với các bộ phận, cấu kiện phức tạp như kết cấu cơ khí, kết cấu thép.

Như vậy, nếu là Bản vẽ về kiến trúc xây dựng thông thường có thể dịch là Construction Drawing Design, còn đối với bản vẽ cho các bộ phận, cấu kiện phức tạp như kết cấu cơ khí, kết cấu thép thì dịch là Working Drawings Design phù hợp hơn.