Về một số hạn chế trong tổ chức và sinh hoạt đảng hiện nay

Trên thực tế, công tác tổ chức và sinh hoạt đảng ở nhiều nơi thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, tồn tại dù đã được chỉ ra nhưng chậm được khắc phục có hiệu quả và triệt để. Đó là tình trạng một số chi bộ quá đông đảng viên (nhất là chi bộ khu phố ở nhiều quận nội thành của TPHCM), dẫn đến việc sinh hoạt ít chất lượng. Đó là công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ khu dân cư gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, chất lượng đảng viên mới kết nạp có khi không cao… Đó là vai trò lãnh đạo của một số chi bộ doanh nghiệp, nhất là chi bộ ở doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… còn mờ nhạt, gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Đó là hiện tượng đảng viên đi làm ăn xa, tuy không vắng các kỳ sinh hoạt nhưng thường ít thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công nên không phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đảng viên. Đó là việc một số tổ chức đảng (nhất là ở các doanh nghiệp) chưa thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng trong tổ chức và sinh hoạt đảng, có biểu hiện lỏng lẻo trong kỷ luật, kỷ cương. Đó là hiện tượng đảng viên khi nghỉ hưu thì chậm chuyển sinh hoạt đảng, thậm chí âm thầm thôi sinh hoạt, tự ra khỏi Đảng. Đó là một số đảng viên không còn tha thiết với sinh hoạt đảng, thường mượn cớ lớn tuổi hoặc có bệnh để xin miễn sinh hoạt đảng, trong khi vẫn có thể tham gia nhiều hoạt động. Đó là tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng hoặc không sinh hoạt đến mức bị xóa tên… có dấu hiệu tăng ở một số nơi.

Thời gian qua, Thành ủy và nhiều cấp ủy, tổ chức đảng tại TPHCM đã có những giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên nhưng kết quả vẫn chưa cao. Chẳng hạn, hiện nhiều nơi đã thành lập đảng bộ bộ phận khu phố, tổ chức chi bộ trực thuộc theo tổ dân phố hoặc cụm tổ dân phố nhưng bên cạnh việc giải quyết được tình trạng chi bộ có đông đảng viên nhưng có khi làm tăng thêm đầu mối. Nhiều địa phương quan tâm đến việc xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp nhưng vai trò và hiệu quả hoạt động tùy thuộc khá nhiều vào sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp, nhiều khi các đảng viên không được tạo điều kiện để sinh hoạt nên chỉ hoạt động chiếu lệ, không phát huy được vai trò và chức năng. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng và siết chặt “đầu vào” nhưng có nơi còn chạy theo chỉ tiêu hoặc áp dụng quy định chưa đồng nhất nên còn có hiện tượng nơi “chặt” nơi “lỏng”, làm ý nghĩa của việc vào Đảng có khi được nhìn nhận khác nhau. Việc quản lý đảng viên được tăng cường nhưng chưa có quy định đầy đủ để xử lý các biểu hiện “lách” của đảng viên, như trong việc xin miễn sinh hoạt, việc duy trì mức độ sinh hoạt đủ để không bị xóa tên nhưng thực chất không phát huy được vai trò đảng viên…

Để khắc phục các biểu hiện chưa lành mạnh trong tổ chức và sinh hoạt của các tổ chức đảng, Nghị quyết 21 đã nêu một số nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, tập trung vào việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đó là phải đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phải thực sự coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng.

Thứ tư, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Các nhóm giải pháp trên sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng các quy định của Trung ương, của Thành ủy, đồng thời, phát huy sự điều chỉnh của từng tổ chức đảng, từng cấp ủy. Bên cạnh đó, gắn với đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp “tự soi”, “tự sửa” trong toàn Đảng, các cấp ủy và đảng viên cũng cần tự rà soát lại tình hình hoạt động của tổ chức đảng của mình, sự thể hiện của mình để tự chấn chỉnh, tự đổi mới.

Suy cho cùng, nhiều vấn đề nêu trên liên quan trực tiếp đến sự tự giác, tính kỷ luật và tính đảng của đảng viên. Các quy định của Đảng dù chặt chẽ, toàn diện đến đâu nếu không được đảng viên tích cực thực hiện mà tìm cách đối phó thì giá trị của quy định cũng khó phát huy đầy đủ. Do đó, mỗi đảng viên cần nhận thức được rằng, sự khẳng định vai trò của mình, khả năng phát huy vai trò của tổ chức đảng có sự đóng góp của mình, điều đó có nghĩa rằng bản thân đang tham gia vào việc xây dựng Đảng. Dĩ nhiên, cấp ủy, chi bộ cần tạo điều kiện, định hướng, dẫn dắt, giáo dục để mỗi đảng viên đi đến nhận thức đó. Việc làm này cần kiên trì, thường xuyên, liên tục và không bao giờ dừng lại!