QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

(Tên tiếng Anh: Construction Project Management)

2. Mã học phần: 0500290

3. Dạng học phần: Lý thuyết (LT 2.2.0.6)

4. Số tín chỉ: 2

5. Phân bổ thời gian:

6. Điều kiện ràng buộc:

• Học phần tiên quyết:

• Học phần học trước:Luật xây dựng

• Học phần song hành:Kinh tế xây dựng và Tổ chức thi công

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên đạt được về các mặt:

– Kiến thức: Nắm bắt các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựngtừ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án bao gồm việc hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, kiểm soát và hoàn thành dự án theo đúng mục tiêu về chất lượng, chi phí, thời gian, an toàn và vệ sinh môi trường

– Kỹ năng: Biết cách vận dụng cơ sở lý thuyết quản lý dự án vào thực hiện quản lý một dự án xây dựng thực tế; dễ dàng nhận diện được một dự án cũng như có khả năng nhận biết để lựa chọn được một nhà quản lý dự án phù hợp

– Thái độ: Thấy được tầm quan trọng của công việc quản lý dự án trong một dự án xây dựng; hiểu được công việc của một nhà quản lý dự án là mang tính chuyên nghiệp 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Lý thuyết học phần sẽ cung cấp cho sinh viên xây dựng những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực dự án từ giai đoạn hình thành đến kết thúc dự án bao gồm việc giới thiệu các khái niệm cơ bản về dự án xây dựng, quản lý dự án xây dựng, nhà quản lý dự án; trình bày cách xác định dự án xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết dự án và các phương pháp ra quyết định lựa chọn dự án; cách lập kế hoạch, các hình thức tổ chức quản lý, thực hiện dự án trong điều kiện ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực; giới thiệu các phương pháp kiểm soát tổng thể dự án và kết thúc dự án một cách thành công

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

– Dự lớp: Tham dự lớp và tham quan ngoại khóa (nếu có) ít nhất 80% thời gian học phần. Thực hiện đầy đủ bài tập theo yêu cầu của giáo viên

– Tự học: Đọc trước tài liệu ở nhà, nghiên cứu thêm tài liệu từ các nguồn khác nhau. Ngoài ra để học tốt học phần này, sinh viên phải tự trang bị kiến thức tổng hợp từ các nhóm môn liên quan trong khối kinh tế quản lý cũng như phải tự đầu tư thời gian tại nhà gấp đôi thời gian trên lớp

10. Tài liệu học tập:

Tài liệu chính

[1]. Bài giảng Quản lý dự án XD theo đề cương của Bộ môn do giáo viên giới thiệu

[2]. Lương Thanh Dũng:Bài giảng Quản lý dự án xây dựng

[3]. Ngô Thị Phương Nam: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng

Tài liệu tham khảo:

[1]. Cao Hào Thi – Nguyễn Thúy Quỳnh Loan: Quản lý dự án. Nxb.Đại học Quốc gia TP HCM, 2002

[2]. Nguyễn Thị Xuân Lan: Quản lý dự án xây dựng. Nxb.Đại học Quốc gia TP HCM, 2010

[3]. Luật xây dựng 2003

[4]. Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

[5]. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

[6]. Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

[7]. Nghị định 49/2008/NĐ-CP, ngày 18/04/2008. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

[8]. Thông tư 27/2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

[9]. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

[10]. Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình