Công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ [Mới nhất]

Cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung - Cần Thơ

Lưu ý khi áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Cần Thơ tại thời điểm công bố và đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa bao gồm VAT).

Trường hợp các dự án, công trình có sử dụng vật liệu (đặc thù) không có trong Công bố giá của Sở Xây dựng, đề nghị các tổ chức, cá nhân thông tin các nội dung liên quan đến Sở Xây dựng để kịp thời công bố.

Giá thông báo của Sở Xây dựng là giá bán của các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khi lập dự toán xây dựng, tổ chức tư vấn cần xác định nguồn cung cấp, đơn giá vật liệu tại nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển đến địa điểm xây dựng để đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định.

Tải về Công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ các thời điểm

Quý III năm 2022

Công bố số 07_TB_SXD ngày 01.08.2022 CBGVL tháng 7 năm 2022 Cần Thơ.

Quý II năm 2022

Công bố số 1185_TB_SXD ngày 28.04.2022 CBGVL tháng 4 năm 2022 Cần Thơ.

Công bố số 1591_TB_SXD ngày 06.06.2022 CBGVL tháng 5 năm 2022 Cần Thơ.

Công bố số 1868_TB_SXD ngày 01.07.2022 CBGVL tháng 6 năm 2022 Cần Thơ.

Quý I năm 2021

Công bố số 341_TB_SXD ngày 27.01.2022 CBGVL tháng 1 năm 2022 Cần Thơ.

Công bố số 612_TB_SXD ngày 02.03.2022 CBGVL tháng 2 năm 2022 Cần Thơ.

Công bố số 903_TB_SXD ngày 30.03.2022 CBGVL tháng 3 năm 2022 Cần Thơ.

Quý I năm 2021

Công bố số 01_CBGVL_SXD ngày 28.01.2021 CBGVL tháng 1 năm 2021 Cần Thơ.

Công bố số 02_CBGVL_SXD ngày 26.02.2021 CBGVL tháng 2 năm 2021 Cần Thơ.

Công bố số 03_CBGVL_SXD ngày 06.04.2021 CBGVL tháng 3 năm 2021 Cần Thơ.

Quý II năm 2021

Công bố số 04_CBGVL_SXD ngày 05.05.2021 CBGVL tháng 4 năm 2021 Cần Thơ.

Công bố số 05_CBGVL_SXD ngày 31.05.2021 CBGVL tháng 5 năm 2021 Cần Thơ.

Công bố số 06_CBGVL_SXD ngày 29.06.2021 CBGVL tháng 6 năm 2021 Cần Thơ.

Quý III năm 2021

Công bố số 07_CBGVL_SXD ngày 06.08.2021 CBGVL tháng 7 năm 2021 Cần Thơ.

Công bố số 08_CBGVL_SXD ngày 06.09.2021 CBGVL tháng 8 năm 2021 Cần Thơ.

Quý I năm 2020

Công bố số 01_CBGVL_SXD ngày 11.02.2020 CBGVL tháng 1 năm 2020 Cần Thơ.

Công bố số 03_CBGVL_SXD ngày 13.04.2020 CBGVL tháng 3 năm 2020 Cần Thơ.

Quý II năm 2020

Công bố số 04_CBGVL_SXD ngày 14.05.2020 CBGVL tháng 4 năm 2020 Cần Thơ.

Công bố số 05_CBGVL_SXD ngày 05.06.2020 CBGVL tháng 5 năm 2020 Cần Thơ.

Công bố số 06_CBGVL_SXD ngày 09.07.2020 CBGVL tháng 6 năm 2020 Cần Thơ.

Quý III năm 2020

Công bố số 07_CBGVL_SXD ngày 07.08.2020 CBGVL tháng 7 năm 2020 Cần Thơ.

Công bố số 08_CBGVL_SXD ngày 14.09.2020 CBGVL tháng 8 năm 2020 Cần Thơ.

Công bố số 09_CBGVL_SXD ngày 07.10.2020 CBGVL tháng 9 năm 2020 Cần Thơ.

Quý IV năm 2020

Công bố số 10_CBGVL_SXD ngày 05.11.2020 CBGVL tháng 10 năm 2020 Cần Thơ.

Công bố số 11_CBGVL_SXD ngày 02.12.2020 CBGVL tháng 11 năm 2020 Cần Thơ.

Công bố số 12_CBGVL_SXD ngày 23.12.2020 CBGVL tháng 12 năm 2020 Cần Thơ.