Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình được ban hành theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ hiện đã hết hiệu lực và được thay thế hoàn toàn theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành ngày 03 tháng 3 năm 2021.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có hướng dẫn về mẫu Quyết định phê duyệt dự án tại Mẫu số 03 Phụ lục 1 và Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Mẫu số 07 Phụ lục 1.

Hiệu lực của Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực toàn bộ theo hiệu lực của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Mẫu Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại địa phương (theo NĐ số 12/2009/NĐ-CP) cũ

PHỤ LỤC III: Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———

Số:

………., ngày……… tháng……… năm………

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Tên cá nhân/cơ quan phê duyệt)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của…;

Căn cứ Nghị định số… ngày… của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Xét đề nghị của… tại tờ trình số… ngày… và báo cáo kết quả thẩm định của…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình… với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên dự án:
 2. Chủ đầu tư:
 3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án):

 1. Chủ nhiệm lập dự án:
 2. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
 3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 4. Địa điểm xây dựng:
 5. Diện tích sử dụng đất:
 6. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
 7. Loại, cấp công trình:
 8. Thiết bị công nghệ (nếu có):
 9. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
 10. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng mức:

Trong đó:

 • Chi phí xây dựng:
 • Chi phí, thiết bị:
 • Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:
 • Chi phí quản lý dự án:
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
 • Chi phí khác:
 • Chi phí dự phòng:
 1. Nguồn vốn đầu tư:
 2. Hình thức quản lý dự án:
 3. Thời gian thực hiện dự án:
 4. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.

Cơ quan phê duyệt(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Quyết định phê duyệt dự án căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án (tên dự án….)*

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số …../2021/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số… của cơ quan thẩm định (nếu có)

Theo đề nghị của…. tại Tờ trình số… ngày… của …..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án (tên dự án….) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án:

2. Người quyết định đầu tư:

3. Chủ đầu tư:

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở:

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9. Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:

10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có);

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:

13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có):

15. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm, thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

*Ghi chú: Mẫu số 03 áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

QUYẾT ĐNH

Phê duyệt thiết kế xây dựng trin khai sau thiết kế cơ sở

(CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số …/2021/NĐ-CP ngày … tháng… năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số….

Theo đề nghị của …. tại Tờ trình số… ngày… tháng… năm… và Thông báo kết quả thẩm định số… ngày… tháng… năm … của…

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (tên công trình) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Người phê duyệt:

2. Tên công trình hoặc bộ phận công trình:

3. Tên dự án:

4. Loại, cấp công trình:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

7. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng:

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng:

9. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên (nếu có):

10. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:

11. Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí:

12. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng;

13. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhận:CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Tham khảo thêm: